Algemene voorwaarden DPO Consultancy

ARTIKEL 1 DPO CONSULTANCY B.V. 

DPO Consultancy B.V. (“DPOC”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, die zich mede bezighoudt met de implementatie van de GDPR/AVG en het leveren van producten/diensten om organisaties compliant te laten opereren binnen de kaders van deze regelgeving. De vennootschap is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. 

ARTIKEL 2 TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan DPOC verstrekte opdrachten, inclusief iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht. 

2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten aanzien van DPOC, maar gelden ook ten behoeve van de directie van DPOC, haar werknemers, alsmede ten behoeve van alle andere (hulp)personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten. 

ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID

1. Iedere aansprakelijkheid van DPOC is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot directe schade. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden richting opdrachtgever, alsmede schade als gevolg van door derden opgelegde heffingen of boetes, alles in de meest brede zin van het woord. 

2. Als om welke reden dan ook geen uitkering door de in het in het bovenvermelde lid vermeldde verzekeraar mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,- of, als het in totaal door DPOC in het jaar voorafgaande aan de aansprakelijkstelling bij de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium hoger is dan € 5.000,-, tot dat bedrag, zulks echter met een maximum van € 10.000,-. 

3. De in de vorige leden opgenomen uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DPOC. 

4. Een aanspraak tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval, als DPOC niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. 

5. DPOC is niet gehouden tot vergoeding van enige schade zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover DPOC. 

ARTIKEL 4 DIENSTEN EN BETALING

1. Tenzij anders overeengekomen, zal het aan DPOC toekomende honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door DPOC vast te stellen uurtarief. Alle bedragen zijn in euro en exclusief btw. Tenzij anders overeen gekomen of hieronder anders gespecificeerd geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 

2. Het is de klant van DPOC toegestaan een contract met betrekking tot de in dit artikel genoemde diensten dat voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds te beëindigen. In dat geval blijft de klant echter verplicht om de volledige op basis van de gehele contractperiode bepaalde bedragen te voldoen, een en ander binnen dezelfde termijnen als afgesproken in het contract.

3. Voor consultancy werkzaamheden geldt dat de werkzaamheden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

4. Voor opleidingen die DPOC verzorgt geldt dat de volledige som betaald dient te zijn voor het starten van de laatste opleidingsdag.

5. Voor het afnemen van E-Learning diensten wordt er per E-Learning gebruiker per jaar gefactureerd. Dit bedrag dient volledig vooraf betaald te worden. De gebruiker mag de dienst uitsluitend inzetten voor eigen gebruik en het is de gebruiker niet toegestaan deze dienst te delen met derden.

6. Voor werkzaamheden als Data Protection Representative wordt door DPOC per jaar gefactureerd. Betaling van het volledige bedrag dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden plaats te vinden.

7. Bij het uitvoeren van assessments en audits zal DPOC de helft van de vergoeding factureren voor aanvang van de werkzaamheden. Na oplevering van de werkzaamheden zal DPOC de resterende helft factureren.

8. Voor de dienst DPO-as-a-Service geldt een standaard contractstermijn van 36 maanden waarna het contract telkens stilzwijgend voor de duur van een jaar zal worden verlengd, tenzij het contract uiterlijk 2 maanden voor het einde van de dan geldende looptijd van het contract schriftelijk zal worden opgezegd. Bij DPO-as-a-Service wordt er maandelijks vooraf gefactureerd. Eventueel meerwerk wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.

9. DPOC is te alle tijde bevoegd om in verband met de door haar te verrichten werkzaamheden voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen.

10. De door DPOC ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

11. Er geldt een looptijd voor onbepaalde tijd in geval van iedere vorm van een dienst als abonnement. Het contract kan in dit geval worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden. Voor de dienst DPO-as-a-Service geldt de opzegtermijn zoals onder punt 8 van dit artikel beschreven.

12. DPOC heeft het recht haar tarieven voor al haar diensten en werkzaamheden jaarlijks te indexeren met een verhoging van minimaal 3%. Indien de jaarlijkse CBS-index een hoger percentage dan 3% aangeeft wordt dat percentage toegepast.

13. DPOC zal zich naar beste kunnen inspannen om haar taken uit te voeren overeenkomstig de gemaakte afspraken.

ARTIKEL 5 DIVERSEN

1. DPOC voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering is gegeven aan de opdracht. Het is opdrachtgever, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijk verleende toestemming van DPOC, niet toegestaan om de rechten uit een opdracht onder welke titel dan ook aan derden over te dragen. 

2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Aanvullingen en op afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden enkel indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 

4. Mocht er een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven alle overige bepalingen gelden. In dat geval treden partijen in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen die zoveel mogelijk aansluiten bij de nietige of vernietigde bepalingen. 

5. Op de tussen DPOC en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere ter uitvoering van die overeenkomsten gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

6. Eventuele geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en DPOC zullen bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.